การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

2. เรื่องที่เสนอใหม่

– การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งใช้จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

– การพิจารณาขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 รายการ

Share