การรับแสดงตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการรับแสดงตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 14 – 29 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง **หากไม่สามารถมาตามวันเวลาที่กำหนดได้ ให้มาดำเนินการแสดงตนที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563

Share