การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 หรือการแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน

อำเภอสูงเม่นแจ้งประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 หรือการแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้..
1. ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิด พ.ศ. 2546 นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง), สูติบัตร และใบมรณะบัตรของ บิดา/มารดา (กรณี บิดา/มารดาเสียฃีวิต) ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ทำการสัสดีอำเภอสูงเม่น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากพ้นกำหนดจะต้องระวางโทษตามกฎหมาย
2. ทหารกองเกิน เกิด พ.ศ. 2543 ซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอสูงเม่น ขอให้นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญ (แบบ สด.9) ไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ ที่ทำการสัสดีอำเภอสูงเม่น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากพ้นกำหนดจะต้องระวางโทษตามกฎหมาย
Share