รับสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563

อำเภอสูงเม่นรับสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสมควรจะได้รับการยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2563 เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการประจำจังหวัดพิจารณา โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบประวัติ จำนวน 16 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 15 ชุด) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป หนังสือรับรองการตรวจสอบประวัติบุคคลจากสถานีตำรวจ และเอกสารผลงานไม่เกิน 20 แผ่น จำนวน 16 ชุด ส่งให้อำเภอสูงเม่น ภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

Share