เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดยมีจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเวียงทอง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

Share