การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ

  1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  2. เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
  • เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. เรื่องที่เสนอใหม่
  • เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การดำเนินกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ…
  • เรื่องขอความเห็นชอบจากสภารับมอบศาลาอเนกประสงค์หน้าเมรุฌาปนสถานบ้านผาสุก
  • เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล
  • เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงประปา อบต.เวียงทอง

Share