ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็ก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทาง http://www.dcy.go.th/ และ http://www.fund.m-society.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/กองทุนคุ้มครองเด็ก

Share