ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. เกษตรกรปลื้ม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19
2. เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี “ฟรี” ทั่วประเทศ
3. ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท
4. การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563
5. จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า
Share