โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดโพธิสุนทร ซึ่งมีกิจกรรมให้เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ การทำความสะอาดวัดและฌาปนสถาน เพื่อรณรงค์ปัญหายาเสพติดตามพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเพื่อเป็นการสร้างทักษะให้กับเยาวชนในการป้องกันตัวเองจากยาเสพติด

Share