โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ร่างกายดี จิตใจเบิกบาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ร่างกายดี จิตใจเบิกบาน ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายอุ๊ด ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี สุขภาพกายดี จิตใจดี เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมครอบครัวได้อย่างมีความสุข

Share