การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดแพร่ (Phrae Brand)

อำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดแพร่ (Phrae Brand) เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าและบริการของจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อรับรายละเอียดหลักเกณฑ์และกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น

Share