โครงการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ครั้งที่ 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ครั้งที่ 2 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากขยะรีไซเคิล และเศษวัสดุเหลือใช้ ณ โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร รัฐประชาวิทยา

Share