ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
2. ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก
3. “ไทยครองอันดับ 1” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีที่สุดในโลก
4. สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู
5. เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Share