แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจะดำเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลเวียงทอง และประชาชนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ แต่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในเขตตำบลเวียงทอง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดเวลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาตั้งแต่ 08.30-16.30

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.5228

2.ภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม ถุงเดือนมีนาคม พ.ศ.2558

3.ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายในเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

4.ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

5.ภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2558

Share