การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

2. เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

– เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. เรื่องที่เสนอใหม่

– เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ

– เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

Share