หนังสือถอดบทเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารการจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ได้จัดทำหนังสือถอดบทเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารการจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครองมาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

Share