ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉบิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทุกจังหวัด
2. เช็คสิทธิ์เลย 1 พ.ม. จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้ว
3. จริงหรือไม่ หลังสิ้นเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อยไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว
4. ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
5. แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”
Share