ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. ธอส. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ถึง 31 ต.ค. 63
2.มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
3. Active Case Finding “พบเร็ว รักษาเร็ว ตัดตอนการระบาด” โควิด-19
4. กปภ. เพิ่มเวลาชำระค่าน้ำจาก 10 วัน เป็น 20 วัน อีก 3 เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้
5.สปส. เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท
Share