ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เริ่ม 15 ก.ค. นี้
2. พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง
3. กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้
4. ปภ. แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย
5. ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ที่อายุ 60-65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
Share