การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2 พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 พ.ศ. 2563   เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

2.เรื่องที่เสนอใหม่

– เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

– เรื่องขอความเห็นชอบจากสภารับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

Share