โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันโรควัณโรคในประชาชน ปี 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันโรควัณโรคในประชาชน ปี 2563 โดยมีนายชัยรัตน์ เวียงนาค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดน้ำบ่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและส่งเสริมให้ประชาชน แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรควัณโรค

Share