โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว ปี 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว ปี 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องสุขภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้สูงอายุ

Share