โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับความรู้เรื่องดูแลช่องปากของตัวเองและลูก

Share