การขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2563

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

 

Share