โครงการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลเวียงทองและเพื่อให้ประชาชน มีความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

Share