ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
– ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 1 ตำแหน่ง
– ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
Share