ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปล่องเตาเผาฌาปนสถานบ้านเวียงทอง

อบต.เวียงทอง อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปล่องเตาเผาฌาปนสถานบ้า้นเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำหนดราคากลาง จำนวน 253,000.- บาท ( สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )

 

Share