การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้สามารถและประสบการณ์ ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายถอดความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม โดยสามารถขอรับและยื่นแบบ ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

Share