หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการขอยื่นจดทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์ขอยื่นจดทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ

Share