การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563

อำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ดังนี้
– ตำบลเวียงทอง จะทำการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ในวันที่ 27 กรกรฏาคม 2563 06.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น
– ให้บุคคลที่อยู่ในกำหนดเรียกมาตรวจคัดเลือกทหารฯ ในปี 2563 นำหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ไปขอแก้ไขวันตรวจคัดเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 – 22 กรกฏาคม 2563 เวลาราชการ ณ ที่ทำการสัสดีอำเภอสูงเม่น ในที่ว่าการอำเภอสูงเม่น
– สำหรับการปฏิบัติอื่นๆ ตามประกาศอำเภอสูงเม่น
Share