ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. เตือนอย่าหลงเชื่อ!! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง
2. กพท. ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ได้แต่ 6 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
3. การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพิ่มเติม) ตังแต่ 11 มิ.ย. 63
4. ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม
5. มาแล้ว! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต 4 ทั่วประเทศ
Share