โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 รับจำนวน 299 อัตรา จ้างงานเดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 2563)
คุณสมบัติ ดังนี้
1. ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่รัหว่างกักตัวตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
**ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง http://www.lprujob.com หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับตั้งแต่ัวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563

Share