ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 15)

Share