เปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมหลักสูตรกระเป๋าผ้าพื้นเมือง)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางเกษณี ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมหลักสูตรกระเป๋าผ้าพื้นเมือง) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 – 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมฯ

Share