ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย

เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนได้ทราบ

Share