กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯ ร่วมประชุมกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

 

Share