โครงการส่งเสริมเด็กเวียงทอง เก่ง ดี มีสุข (Smart Kid 4.0)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมเด็กเวียงทอง เก่ง ดี มีสุข (Smart Kid 4.0) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการที่สมวัย และผู้ปกครองมีความรู้ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก

Share