โครงการร้านค้ามาตรฐานผู้ประกอบการมีความรู้สู่การบริโภคอย่างปลอดภัย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการร้านค้ามาตรฐานผู้ประกอบการมีความรู้สู่การบริโภคอย่างปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ประกอบการ มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารปรุงสุกและยาสามัญประจำบ้าน

Share