ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. พบปัญหาลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5000 บาท ทำอย่างไร?
2. New Normal วิถีใหม่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน
3. คำแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน “New Normal”
4. ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถึง 30 มิ.ย. 63
5. ปรับสักนิด พิชิต COVID-19 สำหรับการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ
Share