การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (คลอร์ไพริฟอส, คลอร์ไพริฟอส-เมทิล, พาราควอต, พาราควอตไดคลอไรด์, พาราควอต (บิส (เมทิลซัลเฟต))

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (คลอร์ไพริฟอส, คลอร์ไพริฟอส-เมทิล, พาราควอต, พาราควอตไดคลอไรด์, พาราควอต (บิส (เมทิลซัลเฟต))

 

Share