ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน แบบออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรนโดยเป็นแบบออนไลน์ เพื่อติดตามทัศนคติ ความคิดเห็นการปฏิบัติของประชาชนสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าวที่ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com หรือ QR Code ตามหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

 

Share