ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ. 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 1 พ.ศ. 2563   เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

2. เรื่องที่เสนอใหม่

– การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. …

– การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม – เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)

– การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ

– การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

Share