การออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานจัดเก็บรายได้และภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 2 – 17 มิถุนายน 2563 โดยมีการวัดอุณหภูมิและให้ผู้มาชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเว้นระยะห่างในระหว่างรอชำระเงินฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Share