ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม และสำรวจความต้องการการฝึกอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม และสำรวจความต้องการการฝึกอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงทองทุกหมู่บ้าน ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนหมู่บ้าน (อสม.) ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

Share