การดำเนินการตามประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง

กรมการศาสนา ขอความร่วมมือประชาชนผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ และประกาศของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

Share