รับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่ระบบการเกษตรกรรมยั่งยืน

อำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่ระบบการเกษตรกรรมยั่งยืน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น หรือที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น

 

 

Share