ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน “มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด 19”

อำเภอสูงเม่นเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน “มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด 19” เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน/องค์กร หรือเข้าไม่ถึงระบบความช่วยเหลือหรือไม่สามารถขอรับสิทธิตามระเบียบของทางราชการได้ โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร ชื่อบัญชี “มหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด 19” เลขที่บัญชี 159-0-10831-0

 

Share