โครงการรู้เท่าทัน รู้การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นางเกษณี ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการรู้เท่าทัน รู้การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงทอง โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน คณะครูองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงทองเข้าร่วมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงทอง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีทำเจลแอลกอฮอล์และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ใช้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

Share