ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยให้ผู้เสียภาษีเข้ามาตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หากเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไข ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

Share