โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

อำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยให้เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer เป็นต้น ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง หรือหน่วยงาน และลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ ทั้งนี้ สามารถขอรับกล้าไม้ได้จากหน่วยงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Share